هاست - سیپنل آلمان

پلن - ۵۱۲ مگابایت


 • فضا = ۵۱۲ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۲ عدد

 • پارک دامین = ۲ عدد

 • ساب دامین = ۲ عدد

 • تعداد ایمیل = ۱۰ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۲ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۲ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۱۰۲۴ مگابایت


 • فضا = ۱۰۲۴ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۱۰ عدد

 • پارک دامین = ۱۰ عدد

 • ساب دامین = ۱۰ عدد

 • تعداد ایمیل = ۱۰ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۱۰ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۱۰ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۲۰۴۸ مگابایت


 • فضا = ۲۰۴۸ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۲۰ عدد

 • پارک دامین = ۲۰ عدد

 • ساب دامین = ۲۰ عدد

 • تعداد ایمیل = ۲۰ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۲۰ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۲۰ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۳۰۵۶ مگابایت


 • فضا = ۳۰۵۶ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۲۵ عدد

 • پارک دامین = ۲۵ عدد

 • ساب دامین = ۲۵ عدد

 • تعداد ایمیل = ۲۵ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۲۵ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۲۵ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۴۰۹۶ مگابایت


 • فضا = ۴۰۹۶ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۳۰ عدد

 • پارک دامین = ۳۰ عدد

 • ساب دامین = ۳۰ عدد

 • تعداد ایمیل = ۳۰ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۳۰ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۳۰ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =


پلن - ۵۰۱۲ مگابایت


 • فضا = ۵۰۱۲ مگابایت

 • پهناباند = نامحدود

 • اَدد دامین = ۳۵ عدد

 • پارک دامین = ۳۵ عدد

 • ساب دامین = ۳۵ عدد

 • تعداد ایمیل = ۳۵ عدد

 • تعداد اِف تی پی = ۳۵ عدد

 • تعداد دیتابیس = ۳۵ عدد

 • وب سرور = لایت اسپید

 • کنترل پنل = سیپنل

 • ضد شلر =

 • آنتی دیداس =

 • اِس اِس اِل رایگان =

 • نصب اسکریپت =

 • ویروس یاب =