هاست - سیپنل آلمان

پلن - ۵۱۲ مگابایت


  • فضا = ۵۱۲ مگابایت

  • پهناباند = نامحدود

  • اَدد دامین = ۲ عدد

  • پارک دامین = ۲ عدد

  • ساب دامین = ۲ عدد

  • تعداد ایمیل = ۱۰ عدد

  • تعداد اِف تی پی = ۲ عدد

  • تعداد دیتابیس = ۲ عدد

  • وب سرور = لایت اسپید

  • کنترل پنل = سیپنل

  • ضد شلر =

  • آنتی دیداس =

  • اِس اِس اِل رایگان =

  • نصب اسکریپت =

  • ویروس یاب =


پلن - ۱۰۲۴ مگابایت


  • فضا = ۱۰۲۴ مگابایت

  • پهناباند = نامحدود

  • اَدد دامین = ۱۰ عدد

  • پارک دامین = ۱۰ عدد

  • ساب دامین = ۱۰ عدد

  • تعداد ایمیل = ۱۰ عدد

  • تعداد اِف تی پی = ۱۰ عدد

  • تعداد دیتابیس = ۱۰ عدد

  • وب سرور = لایت اسپید

  • کنترل پنل = سیپنل

  • ضد شلر =

  • آنتی دیداس =

  • اِس اِس اِل رایگان =

  • نصب اسکریپت =

  • ویروس یاب =


پلن - ۲۰۴۸ مگابایت


  • فضا = ۲۰۴۸ مگابایت

  • پهناباند = نامحدود

  • اَدد دامین = ۲۰ عدد

  • پارک دامین = ۲۰ عدد

  • ساب دامین = ۲۰ عدد

  • تعداد ایمیل = ۲۰ عدد

  • تعداد اِف تی پی = ۲۰ عدد

  • تعداد دیتابیس = ۲۰ عدد

  • وب سرور = لایت اسپید

  • کنترل پنل = سیپنل

  • ضد شلر =

  • آنتی دیداس =

  • اِس اِس اِل رایگان =

  • نصب اسکریپت =

  • ویروس یاب =


پلن - ۳۰۵۶ مگابایت


  • فضا = ۳۰۵۶ مگابایت

  • پهناباند = نامحدود

  • اَدد دامین = ۲۵ عدد

  • پارک دامین = ۲۵ عدد

  • ساب دامین = ۲۵ عدد

  • تعداد ایمیل = ۲۵ عدد

  • تعداد اِف تی پی = ۲۵ عدد

  • تعداد دیتابیس = ۲۵ عدد

  • وب سرور = لایت اسپید

  • کنترل پنل = سیپنل

  • ضد شلر =

  • آنتی دیداس =

  • اِس اِس اِل رایگان =

  • نصب اسکریپت =

  • ویروس یاب =


پلن - ۴۰۹۶ مگابایت


  • فضا = ۴۰۹۶ مگابایت

  • پهناباند = نامحدود

  • اَدد دامین = ۳۰ عدد

  • پارک دامین = ۳۰ عدد

  • ساب دامین = ۳۰ عدد

  • تعداد ایمیل = ۳۰ عدد

  • تعداد اِف تی پی = ۳۰ عدد

  • تعداد دیتابیس = ۳۰ عدد

  • وب سرور = لایت اسپید

  • کنترل پنل = سیپنل

  • ضد شلر =

  • آنتی دیداس =

  • اِس اِس اِل رایگان =

  • نصب اسکریپت =

  • ویروس یاب =


پلن - ۵۰۱۲ مگابایت


  • فضا = ۵۰۱۲ مگابایت

  • پهناباند = نامحدود

  • اَدد دامین = ۳۵ عدد

  • پارک دامین = ۳۵ عدد

  • ساب دامین = ۳۵ عدد

  • تعداد ایمیل = ۳۵ عدد

  • تعداد اِف تی پی = ۳۵ عدد

  • تعداد دیتابیس = ۳۵ عدد

  • وب سرور = لایت اسپید

  • کنترل پنل = سیپنل

  • ضد شلر =

  • آنتی دیداس =

  • اِس اِس اِل رایگان =

  • نصب اسکریپت =

  • ویروس یاب =